Δώρο... Πάσχα, ύψους 1,35 εκατ. στο Ταμείο Υπαλλήλων ΒουλήςΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

Πασχαλινό «δώρο» ύψους 1.350.000 ευρώ δόθηκε, τη Μεγάλη Τετάρτη, στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (ΤΑΥΒ), από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ποσό το οποίο σε εφαρμογή του Οργανισμού του ΤΑΥΒ και των δυνατοτήτων που παρέχει ο Κανονισμός της Βουλής παρέχεται στο Ταμείο ως ετήσια επιχορήγηση, ή μέρος αυτής.

Η εν λόγω επιχορήγηση αποτελεί μόνο έναν από τους 14 πόρους του Ταμείου, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στον Οργανισμό Λειτουργίας του, ο οποίος «φυλάσσεται» από τις αρμόδιες υπηρεσίες περίπου ως επτασφράγιστο μυστικό.  Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στον έως προσφάτως, επίσης μη δημοσιοποιήσιμο εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής, η σχετική με τους πόρους του ΤΑΥΒ διάταξη είναι εξόχως γενικόλογη και ασαφής.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», οι συγκεκριμένοι «πόροι» είναι:
«1) Πάσα προς το Ταμείο εκ μέρους του κράτους ή άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, δωρεά ή παροχή,
  2) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών των μετόχων του Ταμείου,
  3) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών παντός υπαλλήλου της Βουλής,
  4) Κράτησις 4% εφ’ όλων των προμηθειών και εργασιών της Βουλής,
  5) Επιχορήγησις εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής κατ’ έτος, τουλάχιστον ίση με το διπλάσιον με τας εις βάρος των μετόχων διενεργουμένας κρατήσεις επί των τακτικών αποδοχών αυτών,
  6) Κράτησις των αποδοχών ενός μηνός παντός διοριζομένου μονίμου υπαλλήλου της Βουλής,
  7) Κράτησις πάσης αυξήσεως μισθοδοσίας κατά τον πρώτον της απονομής αυτής μήνα,
  8) Τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού και άλλων αποδοχών λόγω εκπτώσεως ένεκα αδικαιολογήτου απουσίας, αδειών άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσεως, πειθαρχικών προστίμων,
  9)Το εκ της εκποιήσεως παντός αχρήστου υλικού, χάρτου κ.ά. της Βουλής προερχόμενον τίμημα,
 10) Αι πρόσοδοι εκ της εκμεταλλεύσεως των καφενείων ή άλλων χώρων του Μεγάρου της Βουλής, του γηπέδου αυτού και των επ’ αυτού ή κάτωθι ή εις τας παρυφάς αυτού περιπτέρων (ανθοπωλείων κλπ.) διενεργουμένης είτε διά δημοπρασίας, είτε δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών της διοικήσεως του Ταμείου, εγκρίσει του Προέδρου της Βουλής,
 11) Οι τόκοι και αι προμήθειαι εκ παντός περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου,
 12) Τα εκ της πωλήσεως των εκδιδομένων πάσης φύσεως εντύπων της Βουλής πραγματοποιούμενα έσοδα,
 13) Τα εκ της χρήσεως υπό τρίτων των πάσης φύσεως μηχανημάτων αναπαραγωγής πραγματοποιούμενα έσοδα, και
 14) Οι οφειλόμενοι υπό της Τραπέζης τόκοι».

 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον 10ο εκ των πόρων, σημειώνεται ότι αν και το Ταμείο που εκπροσωπεί εργαζομένους έχει πολλαπλώς «εκτεθεί» εξαιτίας και εργασιακού χαρακτήρα παραβιάσεων εκ μέρους των μισθωτών εκμεταλλεύσιμων χώρων (καφενείο κλπ.), ουδέποτε η Διοίκησή του προέβη σε κίνηση προστασίας των σερβιτόρων και των άλλων εργαζομένων σε αυτά, περιοριζόμενη προφανώς μόνο στην είσπραξη των σχετικών εσόδων.

ΠΗΓΗ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver