Και στα Νοτια Προαστια οι "'εξυπνες" στάσεις του ΟΑΣΑΣτις αρχές του 2015 θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες «έξυπνες» στάσεις στην Αττική , ενώ   τους πρώτους μήνες του 2016  περίπου 1.000 τέτοιες στάσεις θα εξυπηρετούν τους κατοίκους της πολυπληθέστερης περιοχής της χώρας. Η σχετική έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο (INTRASOFT INTERNATIONAL – INTRAKAT) που είχε αναδειχθεί από το διαγωνισμό του ΟΑΣΑ ΑΕ για την τηλεματική στα λεωφορεία και τρόλεϊ της εταιρίας «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ) με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, δόθηκε από το Eλεγκτικό Συνέδριο την περασμένη Παρασκευή. Γεγονός, το οποίο σημαίνει ότι εντός Ιουνίου θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει να «τρέχει» το εξάμηνο δοκιμαστικής λειτουργίας και το 18μηνο μέσα στο οποίο θα πρέπει το έργο να έχει παραδοθεί.
Τι σημαίνει το έργο για τους επιβάτες
Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες, που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.
Οι επιβάτες θα ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ σε φωτεινό πίνακα σε κάθε στάση, στο κινητό τους τηλέφωνο ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση της επιβατικής κίνησης και συνεπώς σε αύξηση των εσόδων, καθώς και στην βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.
Οφέλη έργου για τον ΟΑΣΑ και το επιβατικό κοινόΚαι στα Νοτια Προαστια οι "'εξυπνες" στάσεις του ΟΑΣΑ
Βελτίωση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών:
-        Εποπτεία των γραμμών και παρακολούθηση της επιχειρησιακής εκμετάλλευση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο
-        Επικαιροποίηση και ανασχεδιασμός των δρομολογίων, βέλτιστη διαχείριση του στόλου οχημάτων, βελτίωση λειτουργικής διασύνδεσης γραμμών. Μάλιστα δειγματοληπτικά το σύστημα θα καταγράφει αριθμό επιβατών σε λεωφορεία προκειμένου να ανασχεδιάζονται τα δρομολόγια.
-        Βέλτιστη διαχείριση συμβάντων στο δίκτυο και αντιμετώπιση ειδικών γεγονότων
-        Βελτιστοποίηση διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών των οργανισμών μέσω παρακολούθησης όλων των στοιχείων λειτουργίας, όπως δρομολόγια, βλάβες κ.α.
Για το επιβατικό κοινό σημαίνει:
-Βελτίωση της  καθημερινότητας των πολιτών-επιβατών με πληρέστερη, επίκαιρη και ακριβέστερη πληροφόρηση κατά την αναμονή στις στάσεις και εντός των οχημάτων
-Διευκόλυνση στην χρήση των αστικών συγκοινωνιών, μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις και του συνολικού χρόνου των μετακινήσεων
Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών των αστικών επιβατικών συγκοινωνιών θα επιφέρει:
-Περιορισμό στη χρήση των αυτοκινήτων – μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης
-Μείωση της ατμοσφαιρικής, οπτικής και ακουστικής ρύπανσης
Έργο Τηλεματικής ως έργο ΣΔΙΤ
Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια αλλά μια υπηρεσία, ενώ στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα  μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.
Bασικά χαρακτηριστικά έργου ΣΔΙΤ τηλεματικής
- Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης
Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες.
- Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Ισχυρά κίνητρα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
- Ενοποίηση της ευθύνης μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του έργου, στη βάση των προδιαγραφών αποτελέσματος
Πέραν της έγκαιρης και ποιοτικής υλοποίησης διασφαλίζεται και η διατήρηση του έργου σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Χρηματοδότηση και αποπληρωμή έργου
Το έργο της τηλεματικής ύψους 20 εκατ. ευρώ είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας όπου συνδυάζονται κοινοτικοί πόροι με ιδιωτικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση της επένδυσης θα είναι:
- 45% του κόστους της αρχικής επένδυσης του έργου θα καταβληθεί ως επιχορήγηση μέσω κοινοτικών πόρων: 5 εκατ. πόροι ΕΣΠΑ + 4 εκατ. από το JESSICA
- 55% ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω ίδιων και δανειακών κεφαλαίων: 11 εκατ. ευρώ μέσω δανεισμού από την Εθνική Τράπεζα + ίδια συμμετοχή του αναδόχου.
Να σημειωθεί ότι βασικός στόχος των συγκεκριμένων έργων είναι η μόχλευση ιδιωτικών πόρων, όπως συμβαίνει στο έργο της τηλεματικής όπου με 9 εκατ. δημόσιους πόρους (και μάλιστα τα 4 από αυτά μέσω δανείου από το Jessica) μοχλέυονται 11 εκατ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαιών.
Λειτουργικές Δαπάνες
Το σύνολο των δαπανών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, αναβάθμισης και λειτουργίας του συστήματος αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από  τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης.
Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται μέσω της καταβολής περιοδικών πληρωμών διαθεσιμότητας Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την επίδοση του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Αποτυχία επίτευξης των δεικτών απόδοσης που θα τεθούν από τον ΟΑΣΑ θα συνεπάγεται μη πληρωμή.
Η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργο ΣΔΙΤ θα μειώσει τις πληρωμές διαθεσιμότητας και θα αυξήσει την απορρόφηση κοινοτικών πόρων σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, ενώ θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου.
 http://www.notosnet.gr/
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver