Χορήγηση κατ’ έθιμο χριστουγεννιάτικων αγαθών στο προσωπικό του Ο.Α.Σ.Α.ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8200999
FAX : 210-8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Web site: www.oasa.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 510
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΤΗΣ 13-12-2013
…………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Χορήγηση κατ’ έθιμο χριστουγεννιάτικων αγαθών στο προσωπικό
του Ο.Α.Σ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2967/2013
To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη του:
Τη με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 167/11.12.2013 σχετική με το θέμα εισήγηση
και μετά από διεξοδική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη χορήγηση του ποσού των 50 ευρώ καθαρά, ως μη μισθολογική
παροχή, σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στον Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με
τη με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 167/11.12.2013 εισήγηση.
Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται σε 5.000,00 ευρώ (100 υπάλληλοι Χ 50 ευρώ
έκαστος).
Το παραπάνω ποσό θα δοθεί στο Σωματείο Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α.,
προκειμένου με επιμέλεια, φροντίδα και ευθύνη του να καταβληθεί στους
υπαλλήλους του Οργανισμού.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε θέμα που
αφορά στην εκτέλεση της παρούσας απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και
θεωρείται άμεσα εκτελεστή.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γρηγόριος Δημητριάδης
ΤΑ ΜΕΛΗ
Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστιάνα Πανταζη
--------------------------------------------------------------------------------------- ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8200999
FAX : 210-8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Web site: www.oasa.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 510
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΤΗΣ 13-12-2013
…………………………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α. για εκδήλωση
Χριστουγέννων
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2968/2013
To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη του:
Τη με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 168/11.12.2013 σχετική με το θέμα εισήγηση
και μετά από διεξοδική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 3.000,00 ευρώ στο Σωματείο
Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α. ως συνδρομή του Οργανισμού στη δαπάνη
διοργάνωσης της ετήσιας εκδήλωσης που πραγματοποιεί το Σωματείο κατά την
περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς για τα παιδιά των υπαλλήλων του
Οργανισμού
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε θέμα που
αφορά στην εκτέλεση της παρούσας απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και
θεωρείται άμεσα εκτελεστή.
…………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γρηγόριος Δημητριάδης
ΤΑ ΜΕΛΗ
Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Χριστιάνα Πανταζή
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver