Ζημιές €181 εκατ. εμφάνισε η Αττικό Μετρό το 2015



Του Δημήτρη Δελεβέγκου 

Διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους παρουσίασε το 2015 η Αττικό Μετρό που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό και του ΤΡΑΜ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία κατά τη χρήση του 2015 έναντι αυτής του 2014:

- διεύρυνε τις ζημιές μετά από φόρους σε 181,2 εκατ. ευρώ από 168,5 εκατ.

- εμφανίζει αυξημένα έξοδα διοίκησης σε 428,7 εκατ. ευρώ από 162,3 εκατ. ευρώ, μεταβολή που αποδίδεται σε αυξημένες προβλέψεις για αποζημιώσεις υπαλλήλων

 - ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών σε 993,1 εκατ. ευρώ από 971,5 εκατ. ευρώ, μεταβολή που αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων πάρκινγκ Κεραμεικού

 - παρουσιάζει σημαντικά μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 431,1 εκατ. ευρώ (από 597,3 εκατ. ευρώ)

 Χωρίς έσοδα από εμπορική δραστηριότητα 

Ταυτόχρονα, οι ορκωτοί ελεγκτές σημειώνουν ότι:

(α) η εταιρεία στερείται εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό και

(β) η λειτουργία της Εταιρείας βασίζεται προς το παρόν εξολοκλήρου στην χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τυχόν μη ομαλή χρηματοδότησής της από το ΠΔΕ δύναται να δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Έμφαση ακόμη δίνουν στο γεγονός ότι κατά της Αττικό Μετρό έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού 24 εκατ. ευρώ, ενώ ανάδοχοι των έργων έχουν αιτηθεί την επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφωνιών τους με τη διαδικασία της Διαιτησίας που είναι σε εξέλιξη.

 Στα 752 εκατ. ευρώ η επέκταση του Μετρό προς Πειραιά 

 Όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση, τον Μάρτιο 2012 υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή της επέκτασης της Γραμμής 3 από την Αγία Μαρίνα έως τον Πειραιά, με 7,5 χλμ. γραμμής και 6 σταθμούς μετρό (συμβατικό τίμημα: € 467,5 εκ. χωρίς ΦίΙΑ). Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή. Περιλαμβάνει και την προμήθεια 17 νέων συρμών μέσω ξεχωριστής σύμβασης (συμβατικό τίμημα: € 152,12 εκ.) που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Χρηματοδότηση: Το έργο της επέκτασης προς Πειραιά συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ) και 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) (ως έργο phasing), με συνολικό προϋπολογισμό € 752 εκ., συμπεριλαμβανομένων της κύριας σύμβασης κατασκευής, της σύμβασης προμήθειας των 17 συρμών, των συμβάσεων προμήθειας και εγκατάστασης των ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και των δαπανών για απαλλοτριώσεις, τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την AM και λοιπές δαπάνες.

1,4 δισ. ευρώ το Μετρό Θεσσαλονίκης 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η κύρια σύμβαση "μελέτης-κατασκευής" του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης (γραμμή μετρό μήκους 9,6 χλμ., 13 σταθμοί, 1 αμαξοστάσιο 50.000 τ.μ. & 18 συρμοί) ανατέθηκε τον Απρίλιο 2006 (€ 945,7 εκ.) και βρίσκεται σε εξέλιξη, τον Μάρτιο 2012 και τον Φεβρουάριο 2016 υπεγράφησαν και 2 συμπληρωματικές συμβάσεις (ΣΣΕ) για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών (€41,8 εκ. και 25 εκ. αντίστοιχα).

Χρηματοδότηση: Για τους σκοπούς της κοινοτικής χρηματοδότησης το έργο διαχωρίστηκε σε:

Έργο 1: έργο-γέφυρα από το Γ ΚΠΣ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ) και Έργο 2: έργο phasing μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 & ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων της κύριας σύμβασης κατασκευής των έργων (πολιτικού μηχανικού) ΠΜ & ΗΜ και προμήθειας συρμών με τις 2 ΣΣΕ, των δαπανών για απαλλοτριώσεις, για τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, για μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, για διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την AM και λοιπές δαπάνες (ποσ' αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων, κ.ά.) ανέρχεται σε € 1.394 εκ.

Στα 568,7 εκατ. ευρώ η επέκταση προς Καλαμαριά 

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, τον Ιούνιο 2013 ανατέθηκε ως "μελέτη-κατασκευή" η επέκταση του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με μήκος γραμμής μετρό 4,8 χλμ και 5 νέους σταθμούς (συμβατικό τίμημα: € 399,8 εκ.). Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και περιλαμβάνει και την προμήθεια νέων συρμών με ξεχωριστή σύμβαση που θα δημοπρατηθεί στο μέλλον με εκτιμώμενο προϋπ.: € 64,2 εκ.

Χρηματοδότηση: Το έρνο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 (ως έργο phasing) από το Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ & το Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό € 568,7 εκ., συμπεριλαμβανομένων της κύριας σύμβασης κατασκευής, της σύμβασης προμήθειας συρμών, των συμβάσεων προμήθειας και εγκατάστασης των ειδικών Η/Μ συστημάτων, καθώς και των δαπανών για απαλλοτριώσεις, τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, για μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την AM και λοιπές δαπάνες.

Στα 127,5 εκατ. ευρώ η επέκταση ΤΡΑΜ στον Πειραιά 

Τον Ιανουάριο 2013 ανατέθηκε η σύμβαση κατασκευής της δυτικής επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά, με μήκος τροχιόδρομου 5,35 χλμ και 12 νέες στάσεις (συμβατικό τίμημα: € 49,9 εκ.). Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή. Επιπλέον, με ξεχωριστή σύμβαση (που αναμένεται να επαναδημοπρατηθεί) προβλέπεται και η προμήθεια 25 νέων συρμών με εκτιμώμενο προϋπ.: € 64,3 εκ.

 Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 (ως έργο phasing) από το Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, με συνολικό προϋπολογισμό € 127,5 εκ., συμπεριλαμβανομένων της κύριας σύμβασης κατασκευής, της σύμβασης προμήθειας συρμών, μιας σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, καθώς και των δαπανών για μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την AM και λοιπές δαπάνες.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver