Προσλήψεις αρχαιολόγων και εργατών για έργα της ΟΣΥΑνακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργουhttp://www.skai.gr/files/1/dchristopoulou!/2013/june/trollei.jpg
«Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» στο πλαίσιο του έργου "Αντικατάσταση παλαιών στύλων του εναερίου δικτύου περιοχής Αθηνών -Πειραιώς"» απο την έναρξη της απασχόλησης τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015 με δυνατότητα παράτασης  μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ώς εξής:

1 Αρχαιολόγος ΠΕ  Έως 28-2-2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
2 Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ για ανασκαφικές εργασίες  Έως 28-2-2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΑΙΟΛΟΥ 1 κ ΠΕΛΟΠΙΔΑ (υπόψιν κου Κωνσταντίνου Λόη, τηλ. 2103219776 εσωτ. 0110) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη, της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ' Ε.Π.Κ.Α., της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (diavgeia.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού(\νν^.νρρο^Γ).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 8-9-2014 έως 12-9-2014 , κατά τις ώρες 9:00 - 13:00 στη Γραμματεία της Γ' Ε.Π.Κ.Α., όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού .

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
www.dikaiologitika.gr
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver